نیروی خانم آشنا به کامپیوتر ، امور بازرگانی و فروش - فوری

مسئول دفتر و فروش